VOORWAARDEN GIVEAWAYS

De promoties en winacties van CLUSE (de "winacties") worden georganiseerd door Europe Watch Group BV, Danzigerkade 16E, 1013 AP, Nederland ("CLUSE").

Deze algemene voorwaarden voor deze winactie (“AV”) zijn van toepassing op alle winacties georganiseerd door CLUSE.

 

AANMERKING

Als je jonger bent dan 18 jaar, moeten je ouders of wettelijke voogden hun toestemming geven voor jouw deelname aan de winactie. CLUSE kan je in elk stadium vragen om ons een bewijs van leeftijd en/of identiteit en/of ouderlijke toestemming te verstrekken, indien van toepassing. CLUSE kan deelnemers uitsluiten die ons dergelijk bewijs niet kunnen verstrekken. Medewerkers van CLUSE komen niet in aanmerking voor deelname aan winacties.

 

DATUM VAN GIVEAWAYS

De winacties starten en sluiten op de data die zijn vermeld op de website van CLUSE en/of de nieuwsbrief van CLUSE en/of het Instagram-account van CLUSE en/of het Facebook-account van CLUSE en/of het TikTok-account van CLUSE. Inschrijvingen na de sluitingsdatum zijn niet meer mogelijk. 

 

MEEDOEN

In de aankondiging van de winactie op de bovengenoemde kanalen wordt de deelnameprocedure uitgelegd. Voor deelname aan winacties wordt geen inschrijfgeld gevraagd en hoef je geen aankoop te doen. Er wordt slechts één deelname per persoon geaccepteerd, meerdere deelnames van dezelfde persoon worden gediskwalificeerd.

 

DE WINNAARS

De winnaars worden willekeurig gekozen uit alle juiste deelnames. De winnaars worden binnen vijf werkdagen na de sluitingsdatum van de winactie op de hoogte gebracht via de officiële accounts van CLUSE via DM op Instagram en/of TikTok en/of via e-mail. Als er geen contact kan worden opgenomen met een van de winnaars of de winnaar zijn/haar prijs niet binnen 48 uur opeist, behoudt CLUSE zich het recht voor de prijs van een dergelijke winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen. De beslissing van CLUSE met betrekking tot alle zaken die met de winactie te maken hebben, is definitief en kan niet worden beoordeeld, noch kan in beroep worden gegaan door een deelnemer of een derde partij.

 

PRIJS

De actieprijs is het product van CLUSE, zoals aangegeven in de aankondiging van de winactie. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen geld of worden geen andere alternatieven aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor elke prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

VERZENDING

Wij verzenden helaas niet naar alle landen van de wereld. Klik hier voor een overzicht van landen waar wij niet naar verzenden >

 

PERSOONSGEGEVENS

Elke winnaar stemt ermee in dat, door deel te nemen aan een winactie, CLUSE de naam van de winnaar en de naam van het sociale media-account mag bekendmaken zonder dat aanvullende goedkeuring vereist is, inclusief het plaatsen in een winnaarslijst, een post op het Instagram-en/of TikTok-account van Cluse, stories op het Instagram-en/of TikTok-account van CLUSE of de nieuwsbrief.

 

KLACHTEN

Eventuele klachten met betrekking tot de winactie moeten binnen 4 weken na de sluitingsdatum van de winactie schriftelijk worden ingediend bij CLUSE op het adres Danzigerkade 16E, 1013 AP, Nederland. CLUSE zal klachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in behandeling nemen.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door deelname aan de Giveaway komt elke deelnemer overeen om CLUSE, zijn wettelijke vertegenwoordigers, respectieve functionarissen, bestuurders, medewerkers en tussenpersonen te vrijwaren, ontslaan en schadeloos te stelen van alle schade in welke vorm dan ook die wordt geleden of ondervonden in verband met de Giveaway of het accepteren van de prijs.

 

ANNULERING & WIJZIGINGEN

CLUSE behoudt zich het recht voor winacties op elk moment te annuleren of de bepalingen van de AV naar eigen goeddunken te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht bij de publicatie ervan.

 

HEERSEND RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op de winacties en deze AV's is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat kan ontstaan, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland.